این بار ...

زنبورها را مجبور کرده ایم از گلهای سمی عسل بیاورند ...

وگنجشکی که سالها بر سیم برق نشسته از شاخه ی درخت میترسد ...

با من بگو چگونه بخندم وقتی که دور لب هایم را مین گذاری کرده اند ...

ما کاشفان کوچه های بن بستیم ،

حرفهای خسته ای داریم ...

این بار پیامبری بفرست که تنها گوش کند !

/ 4 نظر / 14 بازدید
علی بزرگیان

این الان چی ست؟ دقیقا این متن 7 خطی چیست؟ اسم اش چیست؟ شعر است؟ قطعه ای ادبی است؟ متن نیایشی به سیاق متون دینی است؟ ... این سه نقطه ها پایان هر جمله چه معنایی دارد و چرا پس از آن به سطر بعدی می رود؟

محمد پویا

استاد دفع شر شده این چنین تغییر لحنی؟ اینجا این همه فراز و فرود نداشتا! ما که [هیپنوتیزم] گشتیم خیر است انشاالله

یک دوست

مگر تو از دوازدهمین نور نوایی شنیده ای که اینک تقاضای پیامبری خموش داری